ALGEMENE VOORWAARDEN.
DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN, DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE DIENSTEN VAN WELKE AARD DAN OOK INBEGREPEN, EN ALLE VERBINTENISSEN TUSSEN FRITS VAN DE CLIPS EN OPDRACHTGEVER. AFWIJKINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN ZIJN SLECHTS VAN KRACHT INDIEN ZIJ SCHRIFTELIJK UITDRUKKELIJK TUSSEN FRITS VAN DE CLIPS EN OPDRACHTGEVER ZIJN OVEREENGEKOMEN.

OFFERTE.
FRITS VAN DE CLIPS STELT ZIJN OFFERTES SAMEN OP BASIS VAN EEN INSCHATTING VAN DE BENODIGDE WERKUREN VOOR PROJECT VOORBEREIDING, OPNAMES, MONTAGE, MATERIAALGEBRUIK EN ANDERE PROJECT GERELATEERDE ZAKEN. FRITS VAN DE CLIPS BEPAALT DEZE UREN IN ALLE REDELIJKHEID. TOCH KAN HET VOORKOMEN DAT EEN OPDRACHTGEVER GEDURENDE DE PRODUCTIE ADDITIONELE WENSEN HEEFT, DIE NOG NIET IN DE OFFERTE ZIJN OPGENOMEN. DEZE EXTRA UREN WORDEN OP BASIS VAN EEN VAST UURTARIEF, BOVENOP HET IN DE OFFERTE AFGESPROKEN FACTUURBEDRAG, IN REKENING GEBRACHT. TENZIJ ANDERS IS OVEREENGEKOMEN. ALLE OPGEMAAKTE OFFERTES ZIJN EXCLUSIEF 21% BTW.

MUZIEKRECHTEN.
VOOR MUZIEK DIE IN EEN VIDEOPRODUCTIE WORDT GEBRUIKT MOETEN RECHTEN AFGEDRAGEN WORDEN AAN AUTEURSRECHTENORGANISATIE BUMA STEMRA. DE OPDRACHTGEVER IS TEN ALLE TIJDEN ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET AFDRAGEN VAN DEZE RECHTEN.

PROMOTIE.
FRITS VAN DE CLIPS BEHOUDT DE MOGELIJKHEID MATERIAAL TE GEBRUIKEN TER PROMOTIE.

REIS EN VERBLIJFKOSTEN.
REIS- EN VERBLIJFKOSTEN WORDEN GEZIEN ALS ADDITIONELE KOSTEN EN WORDEN NIET MEEGENOMEN IN DE OFFERTE. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD AAN DE EINDFACTUUR. FRITS VAN DE CLIPS HANTEERT EEN VERGOEDING VAN € 0,19 PER GEREDEN KILOMETER.

AUTEURSRECHT.
CONCEPTEN, IDEE√čN EN VOORSTELLEN DIE VOOR EEN OPDRACHTGEVER WORDEN ONTWIKKELD VALLEN ONDER HET AUTEURSRECHT EN BLIJVEN FORMEEL EN JURIDISCH IN BEZIT VAN FRITS VAN DE CLIPS. IN HET GEVAL VAN INBREUK OF MISBRUIK VAN DIT AUTEURSRECHT STELT FRITS VAN DE CLIPS DE ORGANISATIE OF PERSOON IN KWESTIE AANSPRAKELIJK. DEZE AANSPRAKELIJKHEID HEEFT JURIDISCHE CONSEQUENTIES.

OP ALLE FRITS VAN DE CLIPS-PRODUCTIES RUST HET AUTEURSRECHT. EEN FRITS VAN DE CLIPS-PRODUCTIE MAG NIET VERVEELVOUDIGD, GEREPRODUCEERD OF BEWERKT WORDEN ZONDER TOESTEMMING VAN DE MAKER, FRITS VAN DE CLIPS. HET IS MOGELIJK AUTEURSRECHTEN AF TE KOPEN IN OVEREENSTEMMING MET FRITS VAN DE CLIPS.

AANSPRAKELIJKHEID.
BEHOUDENS EVENTUELE VERPLICHTINGEN VAN ONS UIT HOOFDE ZIJN WIJ NIMMER VERANTWOORDELIJK TE HOUDEN TOT BETALING VAN ENIGERLEI SCHADEVERGOEDING AAN DE KOPER EN ANDEREN. TENZIJ ER SPRAKE IS VAN OPZET ONZERZIJDS (DOOR DEGENEN DIE ONS VOOR AANSPRAKELIJK, HOUDT MET DE MIDDELEN RECHTENS AAN TE TONEN). BLIJFT HET GEKOCHTE BINNEN DE OVEREENGEKOMEN TIJD AF TE NEMEN. MET NAME ZIJN WIJ OOK NIMMER AANSPRAKELIJK VOOR GEVOLG- OF BEDRIJFSSCHADE, DIRECTE- OF INDIRECTE SCHADE, HOE OOK GENAAMD WINSTDERVING EN STILSTANDSCHADE DAARONDER BEGREPEN GELEDEN DOOR DE OPDRACHTGEVER, DIENS ONDERGESCHIKTEN EN BIJ OF DOOR HEM TEWERKGESTELDEN OF DERDEN ONTSTAAN, DOOR HELE OF GEDEELTELIJKE (HER)LEVERINGEN VAN ZAKEN, VERTRAAGDE OF ONDEUGDELIJKE LEVERING, OF HET UITBLIJVEN VAN LEVERING VAN ZAKEN OF DOOR DE ZAKEN ZELF.

BETALING.
FRITS VAN DE CLIPS HANTEERT 2 FACTUUR MOMENTEN.
- 1E TERMIJN. 50% VAN DE TOTAAL PRIJS. DEZE WORDT GEFACTUREERD TIJDENS DE PRODUCTIE.

- 2E TERMIJN. 50% VAN DE TOTAAL PRIJS. DEZE WORDT GEFACTUREERD NA OPLEVERING VAN HET PRODUCT.

ER WORDT PAS OVERGAAN TOT OPLEVERING VAN HET PRODUCT ALS DE 1E TERMIJN IS VOLDAAN. ALLE FACTUREN ZULLEN DOOR DE OPDRACHTGEVER WORDEN BETAALD OVEREENKOMSTIG DE OP DE FACTUUR VERMELDE BETALINGSCONDITIES.